O kancelarii
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere. (Ulpianus)
Nakazy prawa są następujące: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu to, co mu się należy.

INFORMACJA! 

Z dniem 09-10-2019r. kancelaria po komorniku Janie Maciejewskim została objęta przez nowo powołanego komornika - Pana Tomasza Muszalik .


Z dniem 29-12-2018r. powołanie komornika sądowego Jana Maciejewskiego wygasło, zgodnie z wnioskiem zainteresowanego. 
Informuję, że od dnia 30-12-2018r. do 09-10-2019r kancelaria prowadzona była przez zastępcę - komornika sądowego Ireneusza Kowalskiego natomiast od dnia 09-10-2019r. kancelarię objął nowo powołany komornik Pan Tomasz Muszalik.  


    W związku z ciągłym rozwojem technologii i aplikacji informatycznych, mających również na celu usprawnienie procesu egzekucji sądowej, Nasza kancelaria została wyposażona w elektroniczny dostęp do bazy:


moduł do wyszukiwania rachunków bankowych dłużników 


    

                 Informacje dotyczące RODO (obowiązujące do dnia 09-10-2019r.)
-  Administrator Danych Osobowych : Ireneusz Kowalski-Komornik Sądowy (dalej         "komornik")
-   Inspektor Ochrony Danych: Roman Kwieciński, iod.slupsk.002@komornik.pl
-  Dane kontaktowe służące cofnięciu zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez komornika.
Komornik otrzymuje dane osobowe w ramach wykonywania i w zakresie ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. 
Komornik pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których komornik wystąpił z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. 
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego komornik może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to komornik niezwłocznie usunie te dane osobowe. 
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od komornika przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.
Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring).
Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu komornika. 
Komornik w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.

   


 
                                                                                 

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.